Verdeling vermogen bij gehuwden in 2018

2018-05-18T14:17:14+00:00

2-10-2017 …Verdeling vermogen bij gehuwden in 2018

Het aangaan of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een vermogensverschuiving van de ene naar de andere echtgenoot. Voorgesteld wordt om in de wet vast te leggen dat zo’n vermogensverschuiving –
vanaf 1 januari 2018 – tot een belastbare schenking leidt indien en voor zover:
• het aandeel van de minst vermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50%, ofwel
• het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen toeneemt.
Als de minst vermogende meer dan 50% van het totale vermogen verkrijgt door het opmaken of aanpassen van de huwelijkse voorwaarden, is voor het surplus boven de 50% sprake van een belastbare schenking. Dat geldt ook als de
gerechtigdheid van de meest vermogende wordt uitgebreid.
De vermogensverschuiving wordt gerelateerd aan het totale vermogen van beide echtgenoten; als de vermogensverschuiving een belastbare schenking inhoudt
wordt die schenking op dát tijdstip naar de dán geldende waarde in de heffing van schenkbelasting betrokken. In de huwelijkse voorwaarden kan een beding worden opgenomen waardoor een vergelijkbare vermogensverschuiving optreedt op het tijdstip dat het huwelijk door overlijden wordt ontbonden. Die opzet wordt bestreden met een soortgelijke bepaling voor de
erfbelasting. Deze aanpassing gaat niet alleen voor gehuwden gelden,
maar ook voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel
samenlevingscontract hebben met daarin een wederzijdse
zorgverplichting.
Ingeval van een nep-huwelijk of notarieel samenlevingscontract – een samengaan met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- of erfbelasting – wordt elke vermogensverschuiving als een schenking aangemerkt.
De bewijslast dat sprake is van zo’n nepverbintenis rust op de inspecteur.